TMI KITTY STARTER
Khởi đầu đầy hứng khởi
 • White Kitty 1 – (3 tháng)
 • White Kitty 2 – (3 tháng)

 • Pink Kitty 1 – (3 tháng)
 • Pink Kitty 2 – (3 tháng)

 • Blue Kitty 1 – (3 tháng)
 • Blue Kitty 2 – (3 tháng)
 • 2 buổi/tuần
 • 90 phút/buổi
 • 50% GVNN
 • 50% GVVN

 

 

TMI PUPPY MOVER
Phát triển tư duy sáng tạo
 • White Puppy 1 – (3 tháng)
 • White Puppy 2 – (3 tháng)

 • Pink Puppy 1 – (3 tháng)
 • Pink Puppy 2 – (3 tháng)

 • Blue Puppy 1 – (3 tháng)
 • Blue Puppy2 – (3 tháng)
 • 2 buổi/tuần
 • 90 phút/buổi
 • 50% GVNN
 • 50% GVVN